Rozpoczęcie projektu badawczo-rozwojowego

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma stałą się beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i innowacje.

 

Numer projektu RPLB.01.01.00-08-0051/16

 

Już pierwszego lutego 2017 roku rusza projekt o nazwie: “Rozwój innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z kluczami jednorazowymi w Adips Sp. z o.o. w Zielonej Górze”

Realizacja zaplanowana jest na 15 miesięcy.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego w skali świata rozwiązania kryptograficznego dotyczącego systemu uwierzytelniania z wykorzystaniem kluczy jednorazowych w asymetrycznym algorytmie kryptograficznym RSA. Rozwiązanie zostanie oparte na wynalazku obejmującym autonomiczny generator kluczy jednorazowych.

Innowacją technologiczną proponowanego rozwiązania jest użycie bezwarunkowo bezpiecznego systemu kryptograficznego, opartego na regule kluczy jednorazowych (OTP – ang. One Time Pad), dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów uwierzytelniania typu 2FA (two factor authentication).
Proponowane rozwiązanie systemu uwierzytelniania typu 2FA z kluczami jednorazowymi wychodzi naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie stosowania zmieniających się każdorazowo, unikalnych, jedno-jednoznacznych identyfikatorów, dla użytkowników systemów zawierających dane wrażliwe, ale również w zakresie innych e-usług, takich jak np. e-banking.

Planowane badania przemysłowe obejmują:

1. Opracowanie modelu deszyfratora informacji zaszyfrowanej kluczami jednorazowymi w RSA (Z1)
2. Opracowanie sposobu dopasowania systemu Rublon do wynalazku dot. szyfrowania (Z2)
3. Opracowanie prototypu dopasowanego systemu Rublon w środowisku laboratoryjnym (Z3)
4. Zbadanie możliwości integracji z wybranymi frameworkami i aplikacjami (Z4)
5. Modelowanie połączenia biometryki i uwierzytelniania (Z5)
6. Badanie przydatności biometrycznych metod uwierzytelniania w systemie (Z6)

Planowane eksperymentalne prace rozwojowe obejmują:
7. Przygotowanie demonstratora (Z7)
8. Testy i walidacja demonstratora (Z8)